Projekteringstjänster

vdc_bim_samordnare
Projektmedverkan
+ 0
Modelluppsättning
+ 0
Modellansvar
+ 0
Medverkande projektör
+ 0

Tangeras projekteringstjänster

Står du inför en Revit/BIM-projektering med eller utan ställda krav på de digitala leveranserna, vill du ha mer tid för design och planering, förstärkning i projekteringen eller någon som tar ansvar för 3D/BIM-modellen?

Tangera erbjuder projekteringstjänster för byggprocessens samtliga skeden och affärsområden.

På Tangera arbetar vi med kvalitativ projekteringsmetodik. Det vi tar oss an och levererar skapas hållbart och kvalitetssäkrat för era uppdrag och för era medarbetare.

Modellansvarig – Revit

Som modellansvarig tar vi ett helhetsansvar för att projektets 3D/BIM-modell tillsätts en struktur och metodik för att leva upp till gällande BIM/CAD-krav och samordning avseende utbyte av digitala leveranser.

Modellansvar omfattar:

 • Koordinatuppsättning och modellförberedelse inför projektering/skiss
 • Skapar förutsättningar för mängdhantering, projektering och ritningshantering
 • Framtagande av projektspecifik content (3D/BIM-objekt)
 • Utbildar i för projektet nödvändig projekteringsmetodik mot gällande BIM/CAD-krav
 • Utför exporter och hanterar underlag i era modeller från andra discipliner
 • Representerar er i BIM-samordningsmöten
 • Stödjer i och utför projektering

3D/BIM-Projektörer - Revit

Våra konsulter är mästare i Revit projekteringsmetodik med god projekteringsvana.
Vi hjälper med allehanda projektering som exempel:

 • Areahantering och mängder
 • Planer, fasader, sektioner, situationsplaner, tak
 • Trapphus, kök, badrum, entréer och marknivåer
 • Lägenhetsgrupper
 • Phases för befintligt, nytt och rives-ritningar
 • Ritningar, PM och ärendehantering

Kontorsstöd – Revit

Kontorsstöd omfattar övergripande stöd på kontoret

Behöver era medarbetare en hjälpande hand i det dagliga arbetet. Som kontorsstödjande Resurs samlar, dokumenterar och bemöter vi era medarbetares frågor och Revit-utmaningar.

Exempel:

 • Felsöka/åtgärda mindre fel i modell
 • Tolka BIM-krav
 • Stöd i metodikval
 • Stöd i programvarufunktioner
 • Modelleringsstöd
 • Länka underlag
 • Grafisk inställning av vyer och ritningar
 • Skapa parametrar och tillhörande litteran
 • Bygga/modifiera enskilda familjer

Samordning och CAD/BIM-Krav

Saknar uppdraget BIM-samordnare eller om ni tillfrågats handha BIM-samordning kan Tangera författa BIM-krav, utföra kollisionskontroller och bedriva BIM-samordningsmöten med uppdragets medverkande discipliner.

Vi kan representera ert uppdrag på CAD/VDC/BIM-samordningsmöten, antingen själva eller tillsammans med er. På mötena identifierar, framför och argumenterar vi kring krav, metodik och digitala leveranser utifrån ert företags och projektets bästa. Efter CAD/VDC/BIM-samordningsmötena går vi tillsammans igenom era nästa steg, ansvar och behov.

3D/BIM-Modellering - Revit

Har ni utfört en skiss eller programhandling eller tilldelats underlag vilken saknar rätt förutsättningar för en fortsatt kvalitativ projektering?

Får ni klagomål om att era Revit-modeller och digitala leveranser inte är bra nog?

Tangera omvandlar och projekterar 2D/3D-underlag till kvalitativa Revit-modeller vilka struktureras och förbereds för vidare projektering och rådande CAD/BIM-krav.

Vill du veta mer om Projekteringstjänsterna

Vill du veta mer om Tangera, hur vi kan anpassa våra tjänster för dig, ditt företag eller skola tveka inte att kontakta oss på Tangera.